Obrázky v príspevkoch

Kubis Fowler edited this page Aug 16, 2018 · 7 revisions

Obrázky do príspevkov je možné vkladať cez BB kód [img] a obrázkovú adresu, takto:

Nasleduje obrázok: [img]https://diggyshelper.net/favicon.png[/img]

Tento text sa po odoslaní premení na klikací obrázok:

Nasleduje obrázok: Diggyho kladivo

Vytvorenie obrázkovej adresy je jednoduché. Stačí obrázok nahrať na jeden z obrázkových hostingov, napríklad na img.djpw.cz alebo imgur.

Obrázková adresa by mala byť funkčná, inak bude náhľad obrázku rozbitý:

Nefunkčná adresa obrázku: rozbitý obrázok

Povolené sú iba obrázkové adresy začínajúce sa na http:// alebo https://.


Späť na Diggy's Helper

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.