FolderList to prosty skrypt napisany w języku PHP do wyświetlania zawartości folderu i interakcji z nią.
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
ChangeLog.txt
License.txt
README.md
index.php

README.md

FolderList

Co to jest?

FolderList to prosty skrypt napisany w języku PHP do wyświetlania zawartości folderu i interakcji z nią.

Jaka licencja?

FolderList jest udostępniany na licencji Creative Commons BY-NC-SA. Oznacza to, że możesz go użyć gdzie chcesz i jak chcesz. Pamiętaj jednak o wzmiance o autorze!

Ile kosztuje?

FolderList, mimo iż nie zawiera reklam, a z jego rozwoju autor nie czerpie żadnych korzyści to skrypt jest zupełnie darmowy!

Funkcjonalny!

Wbudowane ikony, system zabezpieczeń, wielojęzykowość to tylko niektóre atuty. Napisany w HTML5 i CSS3 a działa na przeglądarce Internet Explorer!

Konfigurowalny!

Edycja stylu czy komunikatów. Możliwość wyłączenia wyświetlania wybranych plików i folderów.

Małego rozmiaru!

Mimo dość rozbudowanego systemu i ilości funkcji, FolderList mieści się jedynie w jednym pliku, zawierając ustawienia, komunikaty a nawet ikony!

FolderList

What's this?

FolderList it's a simple script, written in PHP language to show and interact with folder content.

What license?

FolderList is sharing under Creative Commons BY-NC-SA license. That's mean, you can use it in any space and that as you want. Remember about mention of the author!

How many costs?

FolderList, although it doesn't contain ads, and of its development author doesn't derive any benefits that the script is quite free!

Functional!

Embedded icons, system security, multilanguage that's just some of the advantages. Written in HTML5 and CSS3 but works on Internet Explorer web browser!

Configurable!

Style editing or communicates. Ability to disable the display of the selected files and folders.

Small sizes!

Although fairly extended system and the amount of functions, FolderList contain in only one file, containing settings, communicates and icons too!