Skip to content
Prosty konsolowy serwer plików statycznych
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
handler
htmlutils
logger
.gitattributes
Japache.java
README.md
config.properties

README.md

Japache

Aplikacja zrealizowana w ramach projektu na studiach w języku Java. Jest to prosty konsolowy serwer plików statycznych w postaci zasobu sieciowego. Główną zaletą jest jego prostota umożliwająca działanie pod systemem zarówno Windows jak i Linux.

Autorzy

Projekt został wykonany przez studentów Politechniki Śląskiej na wydziale Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii na kierunku Informatyka Przemysłowa:

 • Michał Kucharski, główne zadanie to chorobliwie paniczna i nadmierna optymalizacja skutkująca ogromem poprawek.
 • Monika Husar, główne zadanie to ogrom przeróżnych pomysłów, których nie było czasu zaimplemetnować.

Funkcjonalność

 • Serwowanie plików z zadanego katalogu pod zadanym adresem i portem poprzez generowanie odpowiedzi na zapytania typu "GET" i "HEAD"
 • Możliwość konfiguracji z pliku (plik config.properties) opcji takich jak:
  • katalog z danymi
  • adres i port na którym serowana będzie usługa
  • trub debugowania (rozumiany jako tryb "verbose")
  • listowanie katalogów
 • Generowanie skromnych ale czytelnych błędów typu 501, 404 zgodnych w formatowaniu z Internet Explorer 9
 • Zabezpieczenia przed m. in:
  • wyjściem dostępem poza zadeklarowany katalog z danymi
  • skasowaniem fragmentu konfiguracji
  • skasowaniem całego pliku kofnguracyjnego
 • Wielowątkowość i zdolność do pracy na systemach Windows i Linux nawet pod sporym obciążeniem
 • Zwracanie w konsoli prostych i czytelnych, formatowanych komunikatów
 • Skalowalność projektu prosta w rozbudowie o kolejne możliwości w pliku oraz obsłudze po stronie kodu

Niedoskonałości i ewentualne możliwości rozbudowy

 • Strony HTML wrzucane w podkatalogi muszą mieć linkowane adresy absoltunie względem głównego katalogu zamiast relatywnych, ponieważ w obecnie użytym rozwiązaniu (klasa HttpServer) nie istnieje możliwość pilnowania ścieżki podzapytania.
 • Dodanie w kodzie obsługi innych zaimplementowanych już możliwych do wygenerowania stron z błędami (na 30 opisanych kodów zwracane jest zaledwie 5)
 • Dodanie graficznego interfejsu użytkownika (z ciągłym wsparciem dla tekstowych konsoli systemu Linux)
 • Dodanie systemu wielu języków
 • Dodanie obsługi SSL

Notka: Repozytorium w celach archiwalnych, nie zanosi się na wprowadzanie poprawek :)

You can’t perform that action at this time.