Skip to content
Implementacja klasy std::vector z interpolacją i Copy On Write.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
README.md
vector.cpp
vector.h

README.md

MyVector (PL)

Własna implementacja std::vector z interpolacją danych i paradygmatem copy-on-write.

Metody

Z założenia większość metod działa identycznie jak w STL'owej implementacji vector'a.
Jedynie dla uproszczenia, metody zamiast przyjmować iteratory przyjmują wartości typu size_t oznaczające indeks.

Metody "dodatkowe"

double avg(); - zwraca wartość średnią z wektora
double interpolate(double pos); - pozwala na interpolację danych, dla parametru całkowitego działa jak metoda at()
double max(); - zwraca wartość maksymalną wrzuconą do wektora (złożoność czasowa O(1))
double min(); - zwraca wartość minimalną wrzuconą do wektora (złożoność czasowa O(1))
void reverse(); - odwraca dane w wektorze
void sort(bool reverse); - sortuje dane w wektorze w kolejności rosnącej (reverse odwraca kolejność)

Interpolacja

Dzięki mechanizmowi interpolacji danych, można odczytywać dane z pomiędzy komórek:

vector v(2);
v.push_back(0);     //v[0] = 0
v.push_back(10);    //v[1] = 10
std::cout << v.interpolate(0); //Zwraca 0
std::cout << v.interpolate(0.65); //Zwraca 6.5

MyVector (EN)

MyVector project is my own implementation of std::vector with data interpolation and copy-on-write paradigm implemented.

Methods used

For an instance, most of the methods are STL-like implementations.
Only for simplify, methods instead taking iterators it take like size_t values which means index.

Additional methods

double avg(); - returns avarage value from a vector
double interpolate(double pos); - interpolates given double value, in case of int type value, it will behave like at() method
double max(); - returns maximal value found in a vector (time complexity O(1))
double min(); - returns minimal value found in a vector (time complexity O(1))
void reverse(); - reverses an order of elements stored in a vector
void sort(bool reverse); - sorts data stored in a vector in ascending order ("bool reverse" reverse order)

Interpolation

Due to used interpolation mechanism this implementation allows to read data from between cells:

vector v(2);
v.push_back(0);     //v[0] = 0
v.push_back(10);    //v[1] = 10
std::cout << v.interpolate(0); //returns 0
std::cout << v.interpolate(0.65); //returns 6.5
You can’t perform that action at this time.