Skalowalny silnik do gry PentaGo w C++
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Michał Kucharski Michał Kucharski
Michał Kucharski and Michał Kucharski Aktualizacja z zajęć 23-11-2017
- Przeniesienie obliczania lastState do funkcji - przydatna w
interpolacji
- Dodanie konstruktorów do struktury moveData
- Hermetyzacja danych klasy Map
Latest commit 6d0252e Nov 26, 2017
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Engine
.gitattributes
.gitignore
README.md
RandomAI.cpp
RandomAI.h
Source.cpp

README.md

PentaGoEngine

Skalowalny silnik do gry PentaGo w C++