Skip to content
So Minimize thAt Width to skrypt w języku PHP skracający linki do użyteczniejszej formy.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
README.md
SMAWurls.txt
index.php
robots.txt

README.md

[PL] So Minimize thAt Width SMAW

Skrypt napisany w języku PHP skracający linki. Główne funkcje i zalety:

 • Przyjemna konfiguracja na początku pliku
 • Mozliwość włączenia/wyłączenia generowania ładnych URLi
 • Możliwość przestawienia języka (polski / angielski) wspierająca możliwosć dodania własnych tłumaczeń
 • Korzysta z frameworka Zurb Foundation
 • Wszystko w JEDNYM pliku

Lista zmian

######Wersja 2.0

 • Poprawki i aktualizacje tłumaczeń
 • Poprawki CSS (z klasami framework'a)
 • Poprawiony niezmienny kod języka "en" html
 • Przepisany generator linków rewritemod
 • Standardowo wyłączony rewritemod
 • Usunięty dziwny i nieużyteczny regex do walidacji adresów
 • Uproszczono wyświetlanie wiadomości
 • Zmiana czasu przekierowania na 3 sekundy
 • Dodana opcja do pokazywania ostatnich X skróconych adresów
 • Dodano licznik adresów z opcją włączenia
 • Dodano tytuł strony podczas przekierowywania
 • Pół wbudowany HTML w kod echo PHP
 • Troche zminimalizowano kod
 • Włączono output buffering

######Wersja 1.0

 • Początkowa wersja

[EN] So Minimize thAt Width SMAW

Script written in PHP which shortens links. Main features and benefits:

 • A nice setup at the beginning of the file
 • Option to enable / disable the generation of the pretty URLs
 • Option to change language (polish / english),which supports adding your own translations
 • It uses the Zurb Foundation framework
 • That's all in ONE file

Changelog

######Version 2.0

 • Translation updates and fixes
 • CSS fixes (with framework classes)
 • Fixed always "en" html lang code
 • Reworked rewritemod links generator
 • Default disabled rewritemod
 • Removed stange and useless regex to validate URL
 • Simplified showing messages
 • Changed redirection time to 3 sec
 • Added option to show last X shorted urls
 • Added links count with enable option
 • Added show title page when redirecting
 • Semi HTML build-in PHP echo code
 • Some minimized code
 • Turned output buffering on

######Version 1.0

 • Initial version
You can’t perform that action at this time.