Prosty system szablonów dla "programistów HTML" :)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
templates
.gitattributes
.gitignore
README.md
SimpleTemplate.php
index.php

README.md

SimpleTemplate

Prosty system szablonów dla "programistów HTML" :)

Metody:

  • loadHTML($plik) pobiera kod HTML z podanego pliku do danego widoku
  • loadHTMLstring($string) ustawia podany string jako kod HTML dla widoku
  • clearHTML() usuwa HTML danego widoku
  • loadMark($znacznik, $wartość) ustawia wartosc dla danego znacznika dla widoku
  • loadMarks($znaczniki) ustawia tablice (znacznik => wartość) dla widoku
  • clearMarks() czyści listę znaczników i ich wartości dla widoku
  • renderView($clear) zwraca widok HTML z podmienionymi znacznikami na wartości ($clear ustawione na true usuwa niepodmienione znaczniki)
  • debugView() zwraca tablicę debugową z informacjami na temat danego widoku

W wersji 2.0 pozbyto się widoków na rzecz zorientowania bardziej OOP. Każdy widok od teraz jest inicjowany jak w zwykły obiekt $widok = new SimpleTemplate();