Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

SimpleTemplate

Prosty system szablonów dla "programistów HTML" :)

Metody:

  • loadHTML($plik) pobiera kod HTML z podanego pliku do danego widoku
  • loadHTMLstring($string) ustawia podany string jako kod HTML dla widoku
  • clearHTML() usuwa HTML danego widoku
  • loadMark($znacznik, $wartość) ustawia wartosc dla danego znacznika dla widoku
  • loadMarks($znaczniki) ustawia tablice (znacznik => wartość) dla widoku
  • clearMarks() czyści listę znaczników i ich wartości dla widoku
  • renderView($clear) zwraca widok HTML z podmienionymi znacznikami na wartości ($clear ustawione na true usuwa niepodmienione znaczniki)
  • debugView() zwraca tablicę debugową z informacjami na temat danego widoku

W wersji 2.0 pozbyto się widoków na rzecz zorientowania bardziej OOP. Każdy widok od teraz jest inicjowany jak w zwykły obiekt $widok = new SimpleTemplate();

About

Prosty system szablonów dla "programistów HTML" :)

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.