Skip to content
vaalikone
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dist
public
src
.gitattributes
.gitignore
README.md
babel.config.js
package-lock.json
package.json

README.md

vaalikone

Vaalikone Vihreiden sisäisiä vaaleja varten.

STACK

Framework VUE

palikat tarkoitus
Vue-cli runko
Vuex käyttäjädata
Axios ehdokasdata

vuex - käyttäjävastausten tallennus axios - JSONin nouto ehdokkaan vastauksista

//data 1: Täysin samaa mieltä 2: Jokseenkin samaa mieltä 3: Ei kiinnosta 4: Jokseenkin eri mieltä 5: Täysin eri mieltä

Project setup

npm install

Compiles and hot-reloads for development

npm run serve

Compiles and minifies for production

npm run build

Run your tests

npm run test

Lints and fixes files

npm run lint

Customize configuration

See Configuration Reference.

You can’t perform that action at this time.