Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Бидете во чекор со најновите наслови на Time.mk. Одберете категорија од ваш интерес, број на наслови, хоризонтален или вертикален тип, скопирајте го прикажаниот код на посакуваното место и следете ги најновите наслови на Time.mk на вашата страница.
PHP
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
README.md
timemk_widget.php

README.md

TIME.mk Widget

Опис:

Бидете во чекор со најновите наслови на Time.mk. Одберете категорија од ваш интерес, број на наслови, хоризонтален или вертикален тип, ископирајте го прикажаниот код на посакуваното место и следете ги најновите наслови на Time.mk на вашата страница.

Упатство:

  1. Прикачете го timemk_widget директориумот во wp-content/plugins.
  2. Најавете се во wp-admin и активирајте го додатокот преку менито Додатоци.
  3. Виџетот можете да го додадете и подеситепреку Изглед -> Елементи.

Забелешка:

Авторот на додатокот не превзема никаква одговорност околу содржината прикажана преку виџетот. TIME.mk Widget само го олеснува додавањето и уредувањето на Time.mk виџетот кој е оригинално објавен на time.mk/topic/widgetpage.

Something went wrong with that request. Please try again.