INDIHU Exhibition
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
api
manual Manual Oct 11, 2018
web
.gitignore
.gitlab-ci.yml
LICENSE
README.md

README.md

INDIHU Exhibition

Popularizace vědy široké veřejnosti je dnes nedílnou součástí vědecké práce. Popularizace je tradičně řešena zejména vydáváním méně či více vědecko-populárních periodik či monografií nebo pořádáním speciálních akcí či výstav. Nástroj INDIHU Exhibition umožní tvůrcům vytvářet efektní a komplexní online prezentace včetně zapojení interaktivních herních prvků. Nástroj samozřejmě nemusí sloužit jen vědcům, ale i muzeím.

Online verze: http://inqooltest.libj.cas.cz/

Uživatelský manuál: http://inqooltest.libj.cas.cz/manual/

Technické informace: https://github.com/LIBCAS/INDIHU-Exhibition/wiki

Projekt je součástí platformy INDIHU

Jedním z viditelných trendů v oblasti sociálních a humanitních věd je digitalizace sbírek v paměťových institucích i na vědeckých pracovištích. Otázky, které jsou spojené s dostupností digitálních sbírek pro badatele a studenty a s jejich dalším využitím pro badatelské využití řeší vznikající platforma INDIHU, která je vyvíjena v rámci projektu financovaného z programu MK ČR NAKI II. V jednotném online webovém vyhledávacím rozhraní budou dostupné doposud izolované digitální sbírky institucí zapojených do projektu. Badatelé tak budou moci jednoduše procházet sbírkami archeologů, etnografů, sbírkami umění apod. Součástí portálu budou také další nástroje, které vznikají v rámci projektu INDIHU umožňující vytváření virtuálních výstav, osobní znalostní bázi a provádění OCR ve webovém rozhraní.

Více informací naleznete na stránce projektu: https://indihu.cz/