Yearly PhD technical report lithuanian LaTeX template.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
img
LTPlius.sty
Makefile
PhDReportLT.sty
README.md
bibliografija.bib
report.pdf
report.tex

README.md

Kasmetinės doktorantų ataskaitos šablonas (LaTeX)

Lietuviškas kasmetinės doktorantų ataskaitos šablonas, atitinkantis VU MII reikalavimus (2014 metai).

Pagrindinis failas: report.tex

Sukonstruoti išeities failą galima projekto šakninėje direktorijoje įvykdžius komandą make (tai galioja Linux distribucijoms).

Licenzija: CC BY 4.0

Laukiami bet kokie pasiūlymai ar įnašai! Taip pat susipažinkite: http://latex.liks.lt!

Plačiau apie licenziją: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Keitimų istorija

  • 2014.10.09 (1.0) Albertas Gimbutas
    • Sukurta pirmoji PhDReportLT šablono versija