Skip to content
Przestańmy się zakładać - zacznijmy mierzyć
JavaScript Objective-C++ CSS
Branch: gh-pages
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
.gitignore
JDD_Przestańmy_się_zakładać.html
Przestańmy się zakładać.mm
README.md
index.html

README.md

Przestańmy się zakładać

English speakers - see bottom of this file.

Prezentacja pokazuje dominujące podejście do architektur - zakład, że się uda - oraz przedstawia szereg sposobów jak to zmienić w stronę mierzenia.

Prezentacja na żywo: http://littleancientforestkami.github.io/JDD-2013-talk Nawigacja: strzałki, < i > (książeczka Dlaczego warto mierzyć) i - niestety - mysz na galerii obrazków na razie.

Prezentację chcę jeszcze przeczyścić, by slajdy znacznie mniej na siebie zachodziły.

Wideo z JDD (błędna kolejność slajdów na wideo, nie wiem czemu): https://www.youtube.com/watch?v=Q9DxXWtXE4g

For non-Polish speakers

This is my presentation from Java Dev Days 2013. Slides in Polish, contact me if you want an English version.

Move around with arrow keys, except when on booklet or image gallery. Booklet navigation is plugged on > and < keys and image gallery for now requires a mouse.

See http://littleancientforestkami.github.io/JDD-2013-talk/JDD_Przestańmy_się_zakładać.html for live presentation.

Commit splitting

Since I've worked in a zone and forgot about VCSes then, this repo is also a nice playground for splitting commits: http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/ch07.html http://joaquin.windmuller.ca/post/35-selectively-select-changes-to-commit-with-git-or-imma-edit-your-hunk

You can’t perform that action at this time.