Skip to content
JavaScript CSS
Branch: gh-pages
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
.gitignore
Zaawansowane Testowanie.html
index.html
readme.md

readme.md

O

narzędziach do testowania bardziej zaawansowanych przypadków. innych niż JUnit i Mockito (choć o nich będzie wspomniane) mniej znanych pomocach w testowaniu.

Nie dogłębnie, a wręcz płytko.

Detale

Dobre testy parametryzowalne na kilka sposobów,

  • JUnit

  • Zohhak

  • JUnitParams

  • TestNG

  • SureAssert

proste testy systemowe,

mock dla voida i inne ciekawe możliwości Mockito itp.

Slajdy

Na żywo tutaj: http://littleancientforestkami.github.io/advanced-testing-Java-preso/Zaawansowane%20Testowanie.html Nawigacja strzałkami.

You can’t perform that action at this time.