Stories of Swedish Lapland public repo
CoffeeScript Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
design
ramut
scraper
.gitignore
README.md

README.md

Stories of Swedish Lapland

Norrbotten. En fjärdedel av Sveriges yta och 250 000 invånare. Hur beskriver man denna gigantiska region? Vem har rätt att sända bilden av regionen? Och framförallt: vem sitter inne med sanningen om Norrbotten? Är det de stora morgontidningarna? Är det besöksnäringen? Är det filmerna? Är det skrönorna? Är det litteraturen? Eller är det du och dina vänner i de sociala nätverken?

www.storiesofswedishlapland.se team@loveatwork.se