Skip to content

LQDJudge/online-judge

Repository files navigation

LQDOJ: Le Quy Don Online Judge

Python OS License

Overview

Homepage: https://lqdoj.edu.vn

Based on DMOJ.

Supported languages:

 • Assembly (x64)
 • AWK
 • C
 • C++03 / C++11 / C++14 / C++17 / C++20
 • Java 11
 • Pascal
 • Perl
 • Python 2 / Python 3
 • PyPy 2 / PyPy 3

Support plagiarism detection via Stanford MOSS.

Installation

Most of the setup are the same as DMOJ installations. You can view the installation guide of DMOJ here: https://docs.dmoj.ca/#/site/installation. There is one minor change: Instead of git clone https://github.com/DMOJ/site.git, you clone this repo git clone https://github.com/LQDJudge/online-judge.git.

 • Bước 1: cài các thư viện cần thiết
  • $ ở đây nghĩa là sudo. Ví dụ dòng đầu nghĩa là chạy lệnh sudo apt update
$ apt update
$ apt install git gcc g++ make python3-dev python3-pip libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev gettext curl redis-server
$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
$ apt install nodejs
$ npm install -g sass postcss-cli postcss autoprefixer
 • Bước 2: tạo DB
  • Server đang dùng MariaDB ≥ 10.5, các bạn cũng có thể dùng Mysql nếu bị conflict
  • Nếu các bạn chạy lệnh dưới này xong mà version mariadb bị cũ (< 10.5) thì có thể tra google cách cài MariaDB mới nhất (10.5 hoặc 10.6).
  • Các bạn có thể thấy version MariaDB bằng cách gõ lệnh sudo mysql (Ctrl + C để quit)
$ apt update
$ apt install mariadb-server libmysqlclient-dev
 • Bước 3: tạo table trong DB
  • Các bạn có thể thay tên table và password
$ sudo mysql
mariadb> CREATE DATABASE dmoj DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
mariadb> GRANT ALL PRIVILEGES ON dmoj.* TO 'dmoj'@'localhost' IDENTIFIED BY '<password>';
mariadb> exit
 • Bước 4: Cài đặt môi trường ảo (virtual env) và pull code
  • Nếu pip3 install mysqlclient bị lỗi thì thử chạy pip3 install mysqlclient==2.1.1
$ python3 -m venv dmojsite
$ . dmojsite/bin/activate

(dmojsite) $ git clone https://github.com/LQDJudge/online-judge.git
(dmojsite) $ cd online-judge
(dmojsite) $ git submodule init
(dmojsite) $ git submodule update
(dmojsite) $ pip3 install -r requirements.txt
(dmojsite) $ pip3 install mysqlclient
(dmojsite) $ pre-commit install
 • Bước 5: tạo local_settings.py. Đây là file để custom setting cho Django. Các bạn tạo file vào online-judge/dmoj/local_settings.py
 • Bước 6: Compile CSS và translation
  • Giải thích:
   • Lệnh 1 và 2 gọi sau mỗi lần thay đổi 1 file css hoặc file js (file html thì không cần)
   • Lệnh 3 và 4 gọi sau mỗi lần thay đổi file dịch
  • Note: Sau khi chạy lệnh này, folder tương ứng với STATIC_ROOT trong local_settings phải được tạo. Nếu chưa được tạo thì mình cần tạo folder đó trước khi chạy 2 lệnh đầu.
(dmojsite) $ ./make_style.sh
(dmojsite) $ python3 manage.py collectstatic
(dmojsite) $ python3 manage.py compilemessages
(dmojsite) $ python3 manage.py compilejsi18n
 • Bước 7: Thêm dữ liệu vào DB
(dmojsite) $ python3 manage.py migrate
(dmojsite) $ python3 manage.py loaddata navbar
(dmojsite) $ python3 manage.py loaddata language_small
(dmojsite) $ python3 manage.py loaddata demo
 • Bước 8: Chạy site. Đến đây thì cơ bản đã hoàn thành (chưa có judge, websocket, celery). Các bạn có thể truy cập tại localhost:8000
python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8000

Một số lưu ý:

 1. (WSL) có thể tải ứng dụng Terminal trong Windows Store
 2. (WSL) mỗi lần mở ubuntu, các bạn cần chạy lệnh sau để mariadb khởi động: sudo service mysql restart (tương tự cho một số service khác như memcached, celery)
 3. Sau khi cài đặt, các bạn chỉ cần activate virtual env và chạy lệnh runserver là ok
. dmojsite/bin/activate
python3 manage.py runserver
 1. Đối với nginx, sau khi config xong theo guide của DMOJ, bạn cần thêm location như sau để sử dụng được tính năng profile image, thay thế path/to/oj thành đường dẫn nơi bạn đã clone source code.
location /profile_images/ {
  root /path/to/oj;
}
 1. Quy trình dev:
  1. Sau khi thay đổi code thì django tự build lại, các bạn chỉ cần F5
  2. Một số style nằm trong các file .scss. Các bạn cần recompile css thì mới thấy được thay đổi.

Optional:

Alias: Các bạn có thể lưu các alias này để sau này dùng cho nhanh

 • mtrans: để generate translation khi các bạn add một string trong code
 • trans: compile translation (sau khi bạn đã dịch tiếng Việt)
 • cr: chuyển tới folder OJ
 • pr: chạy server
 • sm: restart service (chủ yếu dùng cho WSL)
 • sd: activate virtual env
 • css: compile các file css
alias mtrans='python3 manage.py makemessages -l vi && python3 manage.py makedmojmessages -l vi'
alias pr='python3 manage.py runserver'
alias sd='source ~/LQDOJ/dmojsite/bin/activate'
alias sm='sudo service mysql restart && sudo service redis-server start && sudo service memcached start'
alias trans='python3 manage.py compilemessages -l vi && python3 manage.py compilejsi18n -l vi'
alias cr='cd ~/LQDOJ/online-judge'
alias css='./make_style.sh && python3 manage.py collectstatic --noinput'

Memcached: dùng cho in-memory cache

$ sudo apt install memcached

Websocket: dùng để live update (như chat)

 • Tạo file online-judge/websocket/config.js
module.exports = {
  get_host: '127.0.0.1',
  get_port: 15100,
  post_host: '127.0.0.1',
  post_port: 15101,
  http_host: '127.0.0.1',
  http_port: 15102,
  long_poll_timeout: 29000,
};
 • Cài các thư viện
(dmojsite) $ npm install qu ws simplesets
(dmojsite) $ pip3 install websocket-client
 • Khởi động (trong 1 tab riêng)
(dmojsite) $ node websocket/daemon.js

Celery: (dùng cho một số task như batch rejudge_

celery -A dmoj_celery worker

Judge:

 • Cài đặt ở 1 folder riêng bên ngoài site:
$ apt install python3-dev python3-pip build-essential libseccomp-dev
$ git clone https://github.com/LQDJudge/judge-server.git
$ cd judge-server
$ sudo pip3 install -e .
 • Tạo một file judge.yml ở bên ngoài folder judge-server (file mẫu https://github.com/DMOJ/docs/blob/master/sample_files/judge_conf.yml)
 • Thêm judge vào site bằng UI: Admin → Judge → Thêm Judge → nhập id và key (chỉ cần thêm 1 lần) hoặc dùng lệnh (dmojsite) $ python3 managed.py addjudge <id> <key>.
 • Chạy Bridge (cầu nối giữa judge và site) trong 1 tab riêng trong folder online-judge:
(dmojsite) $ python3 managed.py runbridged
 • Khởi động Judge (trong 1 tab riêng):
$ dmoj -c judge.yml localhost
 • Lưu ý: mỗi lần sau này muốn chạy judge thì mở 1 tab cho bridge và n tab cho judge. Mỗi judge cần 1 file yml khác nhau (chứa authentication khác nhau)

Some frequent difficulties when installation:

 1. Missing the local_settings.py. You need to copy the local_settings.py in order to pass the check.
 2. Missing the problem folder in local_settings.py. You need to create a folder to contain all problem packages and configure in local_settings.py.
 3. Missing static folder in local_settings.py. Similar to problem folder, make sure to configure STATIC_FILES inside local_settings.py.
 4. Missing configure file for judges. Each judge must have a seperate configure file. To create this file, you can run python dmojauto-conf. Checkout all sample files here https://github.com/DMOJ/docs/blob/master/sample_files.
 5. Missing timezone data for SQL. If you're using Ubuntu and you're following DMOJ's installation guide for the server, and you are getting the error mentioned in #45, then you can follow this method to fix:
mysql
-- You may have to do this if you haven't set root password for MySQL, replace mypass with your password
-- SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('mypass');
-- FLUSH PRIVILEGES;
exit
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -D mysql -u root -p 
mysql -u root -p -e "flush tables;" mysql
 1. Missing the chat secret key, you must generate a Fernet key, and assign a variable in local_settings.py like this
CHAT_SECRET_KEY = "81HqDtbqAywKSOumSxxxxxxxxxxxxxxxxx="

Usage

Suppose you finished all the installation. Everytime you want to run a local server, follow these steps:

 1. Activate virtualenv:
source dmojsite/bin/activate
 1. Run server:
python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8000
 1. Create a bridge (this is opened in a different terminal with the second step if you are using the same machine)
python3 manage.py runbridged
 1. Create a judge (another terminal)
dmoj 0.0.0.0 -p 9999 -c <path to yml configure file>

Here we suppose you use the default port 9999 for bridge in settings.py. You can create multiple judges, each should be in a seperate terminal.

Optional

 1. Run celery worker (This is server's queue. It may be necessary in some functions)
celery -A dmoj_celery worker
 1. Run a live event server (So everything is updated lively like in the production)
node websocket/daemon.js
 1. To use subdomain for each organization, go to admin page -> navigation bar -> sites, add domain name (e.g, "localhost:8000"). Then go to add USE_SUBDOMAIN = True to local_settings.py.

Deploy

Most of the steps are similar to Django tutorials. Here are two usual steps:

 1. Update vietnamese translation:
 • If you add any new phrases in the code, python3 manage.py makemessages
 • go to locale/vi
 • modify .po file
 • python3 manage.py compilemessages
 • python3 manage.py compilejsi18n
 1. Update styles (using SASS)
 • Change .css/.scss files in resources folder
 • ./make_style.sh && python3 manage.py collectstatic
 • Sometimes you need to press Ctrl + F5 to see the new user interface in browser.

Screenshots

Leaderboard

Leaderboard with information about contest rating, performance points and real name of all users.

Admin dashboard

Admin dashboard helps you easily managing problems, users, contests and blog posts.

Statement editor

You can write the problems' statement in Markdown with LaTeX figures and formulas supported.

Chat

Users can communicate with each other and can see who's online.