Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
64 lines (40 sloc) 2.08 KB

ITB-ansvarlig

Denne rutinen utarbeides for ITB-ansvarlig hos LTS AS.

Forkortelser

ITB = Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner = Integrated technical building installations

SAT = Site Acceptance Test

4 Hovedoppgaver

Koordinering og kvalitetssikring av

  • Oppdragsgiver skal bemyndige ITB-ansvarlig slik at levrandører får nødvendig informasjon om prosessen som er beskrevet i NS 3935.
  • ITB-ansvarlig skal koordinere grensesnitt mellom tekniske systemer. Det er ITB-ansvarlig sitt ansvar at spesifiserte grensesnitt har riktig kapasitet.
  • ITB-ansvarlig skal sørge for at alle kontraktspartnere får detaljerte opplysninger om hva som kreves av grensesnitt. Kontraktspartnere må innarbeide resurser til grensesnittavklaring, implementering og uttesting i sitt tilbud. ITB-ansvarlig skal sikre at dette skjer.

5 Planlegging, utførelse, test og idriftsettelse

6-7 Byggefaser og prosess

Fase 1 Utarbeidelse av virksomhetsprogram

I Konsultasjon med ITB-kompetanse

O Skriftlig redgjørelse av intensjoner for ITB-løsningen

Fase 2 Byggeprogrammet blir vedtatt

O Kontrakt mellom oppdragsgiver og ITB-ansvarlig

Fase 3 Forprosjekt

O Oversikt over hvilken funksjonalitet som skal etableres

O Grov møteplan for komunikasjon mellom planleggerne i prosjekteringsfasen.

Fase 4 Detaljprosjekt

W Nødvendige tekniske inspill til tilbudsunderlagene

O Detaljert funksjonalitetsdokument, inndelt i avsnitt etter entreprise.

Fase 5 Anbud/tilbud

I Tilbudsunderlag

W Kontroll av tilbudsunderlag

O Verifikasjonsprotokoll

Fase 6 Kontrahering

I Tilbud

W Kontrollere at ITB-kravene er ivaretatt

O Evaluering av de relevante tilbudene med styrker, svakheter og avvik

Fase 7 Bygging

W Fastsette fremdriftsplan i samarbeid med aktuelle leverandører/entrepenører

O Ooppdatert ITB-fremdriftsplan

O Ooppdatert ITB-møteplan

Fase 8 Overtakelse

W Gjennomføring av Site Acceptance Test

O Skriftlig bekreftelse på at ITB-løsningen fungerer som forutsatt og at leverandører har sluttført sitt arbeid

Fase 9 Driftsperiode, reklamasjonstid

O Tidsplan for lukking av avvik

You can’t perform that action at this time.