Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
DynamicMapper.php
index.php
output.txt
readme.md

readme.md

Dynamický mapper

Pokud máme naší aplikaci rozdělenou do jednotlivých modulů, pravděpodobně se naše entity nachází i v různých jmenných prostorech. Výchozí mapper v Lean Mapperu ale umožňuje použít pouze jeden jmenný prostor. Řešením je použít "dynamický mapper".

Jeden takový naleznete v souboru DynamicMapper.php, jeho použití je pak snadné:

$mapper = new DynamicMapper;
$mapper->registerModule('news', array('item', 'comment', 'rating'));
$mapper->registerModule('content', array('page', 'text'));

Takové nastavení způsobí, že entita Addon\News\Entity\Comment bude mapována na tabulku news_comment, entita Addon\Content\Entity\Page na tabulku content_page apod.


Pokud si nechcete psát vlastní mapper, můžete vyzkoušet předpřipravené balíčky vytvořené komunitou: