Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
db
Clients.php
Mapper.php
index.php
output.txt
readme.md

readme.md

Single Table Inheritance

Single Table Inheritance je způsob, jak emulovat objektovou dědičnost v relační databázi.

V principu to funguje tak, že databázová tabulka obsahuje jeden čí více sloupců, který určuje, na jaký objekt (entitu) se má řádek tabulky mapovat. Při persistenci jsou pak data všech příbuzných objektů uložena do stejné tabulky.

Uveďme si příklad. V aplikaci máme 2 typy klientů - jedním jsou fyzické osoby a druhým právnické osoby. Protože oba typy sdílí některé společné údaje, budou oba uloženy v tabulce client. Entity můžou vypadat takto (viz soubor Clients.php):

/**
 * @property int $id
 * @property string $type m:enum(self::TYPE_*)
 * @property string $name
 */
abstract class Client extends LeanMapper\Entity
{
	const TYPE_INDIVIDUAL = 'individual';
	const TYPE_COMPANY = 'company';
}


/**
 * @property string $birthdate
 */
class ClientIndividual extends Client
{
	protected function initDefaults()
	{
		$this->type = self::TYPE_INDIVIDUAL;
	}
}


/**
 * @property string $ic
 * @property string $dic
 */
class ClientCompany extends Client
{
	protected function initDefaults()
	{
		$this->type = self::TYPE_COMPANY;
	}
}

Všimněte si, že obě entity ClientIndividual i ClientCompany dědí od entity Client, obě budou taky pracovat nad stejnou tabulkou client:

|--------------------------------------------------------------------|
| id | type    | name    | birthdate  | ic    | dic    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | individual | John Doe  | 1970-01-01 | NULL   | NULL    |
| 2 | company  | Seznam.cz | NULL    | 26168685 | CZ26168685 |
|--------------------------------------------------------------------|

Aby Lean Mapper věděl, jestli při načítání dat z tabulky client vytvořit entitu ClientIndividual, nebo ClientCompany, musíme mu to sdělit pomocí mapperu (soubor Mapper.php):

class Mapper extends \LeanMapper\DefaultMapper
{
	public function getEntityClass($table, LeanMapper\Row $row = NULL)
	{
		if ($table === 'client') {
			if (isset($row->type)) {
				return $row->type === Client::TYPE_INDIVIDUAL ? 'ClientIndividual' : 'ClientCompany';
			}

			return 'Client';
		}

		return parent::getEntityClass($table, $row);
	}


	public function getTable($entity)
	{
		if ($entity === 'ClientIndividual' || $entity === 'ClientCompany') {
			return 'client';
		}
		return parent::getTable();
	}
}

A to je vše. Při načtení řádku z databáze získáme vždy správný typ entity, stejně tak pokud budeme entitu persistovat, uloží se oba typy do správné tabulky client.