No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
images
90th.html
README.md
index.html
slides.js
styles.css

README.md

Lecture-Webben-idag-och-i-framtiden

En föreläsning som behandlar hur jag ser på webben och vad jag tror inför framtiden. Hölls initialt vid "En dag vid universitetet" vid Linnéuniversitetet oktober 2013.