Met de kadaster kaart kunt u kadastrale informatie opvragen en BAG informatie bekijken. De kadaster app is momenteel verkrijgbaar voor android maar er komt ook een web versie aan.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
cordova-js-src
css
data
images
js
plugins
views
browserconfig.xml
config.xml
cordova.js
cordova_plugins.js
favicon.ico
humans.txt
index.html
manifest.json
robots.txt
sw.js