No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
RJController
RJDashboard.Tests
RJDashboard
RJLogger
docs
graphics
images
README.md
RJDashboard.sln

README.md

RJDashboard

Description / Opis aplikacji

RJDashbord jest aplikacją konsolową, która pozwala na przejęcie kontroli nad sterownikiem ReaJet. Funkcjonalności RJDashboard:

  • ustawienie / zmiana zadania
  • ustawienie parametrów I/O
  • zarządzanie i kontrola nad zmiennymi wydrukami (etykieta - baza danych)
  • sterowanie wyjściamy (poprzez moduł I/O)
  • zarządzanie błędami (poprzez moduł I/O)

Information /

Screenshots of application / zrzuty ekranu:

Zadanie Baza danych Ustawienia etykiety Pomoc Ustawienia

Build status

Project Branch
RJDashboard [ - ]

Contribute

  • Source Code / kod źródłowy: github.com/LeszekKruk/RJDashboard

Authors / Autorzy

Licence / Licencja

LICENCE / LICENCJA