No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Assets
Built
ProjectSettings
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Networking

Developer Erger Je Niet!

Voor de deze opdracht hebt ik een variant gemaakt van het welbekende "Mens Erger Je Niet!". Het spel is online te spelen tussen 2 tot 4 spelers.

Online

Het spel biedt de mogelijkheid aan de speler om een account te maken en te kunnen inloggen. Daarnaast wordt er een highscorelijst bijgehouden met spelers. Degene met de meeste wins staat boven aan.

Database

Dit wordt gedaan d.m.v. een PHP backend systeem die in verbinding staat met een MYSQLI database. Unity maakt d.m.v. een Post request verbinding met de server waarop de php staat en die vraagt vervolgens de data op aan de database.