Stará verze mé webové stránky, která byla vytvořena v roce 2016. Nyní je zveřejněna jako free-to-use projekt.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
LICENSE
README.md
index.html

README.md

MainWebsite v 1.0

Stará verze mé webové stránky, která byla vytvořena v roce 2016. Nyní je zveřejněna jako free-to-use projekt pod MIT licencí (tzn. můžeš upravovat souce code, používat na svém webu, ale musíš uvést autora s odkazem na mojí webovou stránku, prosím :D)

Soubory

Vše je jedna jediná stránka. Všechny assety jsou dostupné v /assets složce, kde jsou poté rozdělené jednotlivé typy souborů.

Licence

Webová stránka je vytvořena pod licencí MIT. Více informací v souboru LICENSE nebo na odkazu výše. Šíření upraveného kódu je povoleno pod uvedením autora a odkazu na webovou stránku (https://liturkey.eu).