Skip to content
💰 A Magento E-commerce boilerplate
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app/code
casperjs
phpserver
update
.gitignore
HEAD
README.md
composer.json
composer.lock

README.md

Buyone

Current Version Magento Version Live Demo Wiki

Välkommen till mitt projekt Buyone!

Webbplats

Du kan nå webbplatsen på följande länk: https://buyone.se

Admingränssnitt

För att komma åt admingränssnittet använd följande länk: https://buyone.se/admin

Använd sedan inloggningsuppgifterna som du har fått för att logga in.

Lokal miljö

Börja med att installera Magento 2 med senaste versionen, ett alternativ på installation är att använda Bitnami som du når genom följande länk: https://bitnami.com/stack/magento och välj "local install".

Klona sedan Github repositoriet till Magento's installation mapp och kör följande kommandon:

Ta dig till bin mappen i magento installation mappen genom följande kommando:

cd <Magento installation folder>/bin

Och kör följande kommando för att installera de moduler som du precis klonat ner:

./magento setup:upgrade

forthebadge forthebadge forthebadge

You can’t perform that action at this time.