Forskjellige python-kodesnutter som kommuniserer med NVDB api og andre informasjonskilder
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
aadtGeoJson.json
bomGeoJson.json
bomstasjon_aadt.py
bomstasjoner.csv
nvdb.py
sjekkontraktsomr.py
sjekkulykkestatistikk.py

README.md

vegdatalabs_py

Forskjellige python-kodesnutter som kommuniserer med NVDB api og andre informasjonskilder

nvdb.py - henter informasjon fra NVDB api og har forskjellige (delvis objektorienterte) metoder for å manipluere resultatet. Litt sprikende i navnegiving, struktur og funksjonalitet.

bomstasjon_aadt.py - Henter bomstasjoner, og henter deretter trafikkmengde for den veglenka der bomstasjonen står.

*.csv, *.json - resultatfiler, på litt ulike formater.