InternetSpeedTest aplikace vytvořená v Pythonu 2.7, která otestuje rychlost internetového připojení. Za pomoci služby SpeedTest.net [http://www.speedtest.net/]
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

InternetSpeedTest

InternetSpeedTest aplikace vytvořená v Pythonu 2.7, která otestuje rychlost internetového připojení. Za pomoci služby SpeedTest.net [http://www.speedtest.net/]

Více na http://www.lukas-vlcek.cz/linux/projekt-internetspeedtest/

  1. Naklonování repozitáře

  2. Nainstalujte rozšíření Pythonu 2.7 - speedtest-cli

    pip install speedtest-cli

  3. Spuštění programu...

Výpis dat je v následujícím formátu. Uvedené rychlosti jsou v Mbps a ping je v ms.

{'date': '16. 02. 2017, 17:24:22', 'download': 91.33, 'ping': 21.883, 'upload': 81.95}