InternetSpeedTest aplikace vytvořená v Pythonu 2.7, která otestuje rychlost internetového připojení. Za pomoci služby SpeedTest.net [http://www.speedtest.net/]. Tato konkrétní implementace ukládá získaná data (download, upload, ping) data do MySQL DB.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

InternetSpeedTest-To-MySQL

InternetSpeedTest aplikace vytvořená v Pythonu 2.7, která otestuje rychlost internetového připojení. Za pomoci služby SpeedTest.net [http://www.speedtest.net/]. Tato konkrétní implementace ukládá získaná data (download, upload, ping) data do MySQL DB.

Více na http://www.lukas-vlcek.cz/linux/projekt-internetspeedtest/

  1. Naklonování repozitáře

  2. Instalace rozšíření Pythonu 2.7 - speedtest-cli, mysql-connector-python

    pip install speedtest-cli

    pip install mysql-connector-python

  3. Spuštění programu...