M-y edited this page Oct 11, 2013 · 9 revisions

Webmaster Panel Wiki Sayfası

Aşağıdan size uygun olan başlık altındaki bağlantıları takip edin.

1. İndirme ve Kurulum Bilgileri

www.webmasterpanel.net

2. Bir hata bildirecekseniz veya özellik önerecekseniz.

Hata Bildirmek veya Özellik İstemek

3. Son değişiklikler

Neler Oluyor?


4. Katkıda bulunmak istiyorsanız

Webmaster Panel'e katkıda bulunmak istiyorsanız aşağıdan size uygun başlığa girip açıklamaları okuyunuz.

4.1. Modül geliştirmek istiyorsanız

Modül Geliştiricileri Yardım Sayfası

4.2. Tema geliştirmek istiyorsanız

Tema Geliştiricileri Yardım Sayfası

4.3. Çekirdek geliştiricilerinin bilmesi gerekenler

  • Herşeyi bilmesi gerekli :)
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.