Skip to content

MI2-Education/2021L-WB-DL-2

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty Badawcze - grupa 2021L-WB-DeepLearning-2

Strona dedykowana zajeciom laboratoryjnym i projektowym z przedmiotu Warsztaty Badawcze w semestrze letnim 2021. @ptomaszewska

Zakres tematyczny:

 • supervised learning (architektury MLP, CNN, RNN)
 • unsupervised learning (architektura Autoencoder)
 • optymalizowanie sieci neuronowych pod kątem czasu obliczeń (gość z dużej firmy technologicznej)
 • sieci neuronowe a zmienny rozmiar danych wejściowych
 • ablation study
 • analiza wrażliwości
 • wyjaśnialność modeli głębokich
 • uczenie wielozadaniowe
 • reprodukowalność - motywacja, wyzwania

Projekt:

W ramach projektu grupowego studenci przygotują treść artykułu dotyczącego efektów prac nad reprodukowalnością artykułów oraz tematów poruszanych na laboratoriach. Każdy zespół będzie analizował dwa rozwiązania. Jedno z nich będzie z obszaru medycznego (temat przydzielony przez prowadzącego). Drugi temat wybiorą studenci po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.

Zasady oceniania:

 • 26 pkt -- prace domowe
 • 13 pkt -- projekt:
  • 6 pkt -- idea reprodukowalności + wysokopoziomowe zrozumienie artykułu (kamień milowy 1.)
  • 7 pkt -- efekty prac nad reprodukowalnością (kamień milowy 2.)
 • 1 pkt -- recenzja

Materiały:

About

Case Study course for DS studies in Summer 2020/21

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published