Skip to content

MI2-Education/2021L-WB-RashomonML

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty Badawcze - grupa 2021L-WB-RashomonML

Podczas warsztatów jest przejdziemy przez kolejne etapy pracy naukowej, skupimy się na odtwarzaniu wyników artykułów naukowych, tworzeniu nowych wyników, oraz napisaniu mini-artykułu. Tematem zajęć jest stworzenie modeli uczenia maszynowego dla problemów medycznych (predykcja śmiertelności, predykcja ciężkiego przebiegu choroby). Będziemy pracować na dużej, ogólnodostępnej bazie danych MIMIC.

Warszataty Badawcze składają się z:

 • wykładu
 • zajęć laboratoryjnych i projektowych

Terminy i tematy zajęć

ZAJĘCIA DATA TEMATYKA PRACA DOMOWA PUNKTY
1 2021-02-26 Jak będzie wyglądał projekt, nad czym będziemy pracować i jaki będzie efekt końcowy? Organizacja pracy. Dostęp do bazy MIMIC. PD1 - 5 pkt.
2 2021-03-04 Wstęp do Machine Learning. Przeanalizowanie artykułów PD2 - 5 pkt.
3 2021-03-11 Struktura bazy MIMIC. Zbudowanie modelu predykcyjnego na demo dla bazy MIMIC PD3 - 5 pkt.
4 2021-03-18 Omówienie pracy domowej 3. Odtworzenie modelu predykcyjnego dla artykułu PD4 - 10 pkt.
5 2021-03-25 Konsultacje dot. PD4/Rashomon Effect
6 2021-04-01 Jak analizować zbiory modeli Rashomon? (Krzywe Rashomon, Profile PDP)
7 2021-04-08 Omówienie pracy domowej 4 Zbudowanie zbioru modeli Rashomon dla wybranego problemu PD5 - 7 pkt.
8 2021-04-15 Konsultacje/Bookdown
9 2021-04-22 Omówienie pracy domowej 5 i rozmowa co będzie ostatecznym wynikiem projektu Przygotowanie bibliografii artykułu i studium literaturowego PD6 - 2 pkt.
10 2021-04-29 Lokalne wyjaśnienia Napisanie wstępnej wersji abstraktu / Przygotowanie głównych rezultatów pracy (bez opisu) PD7 - 2 pkt. / PD8 - 4 pkt.
11 2021-05-06 Jak przygotować raport i prezentację projektu?
12 2021-05-13 Konsultacje
13 2021-05-20 Oddanie wstępnej wersji raportu dla chętnych/Wzajemne recenzje raportów
2021-05-27 Prezentacja projektu. 20 pkt.
14 2021-05-28 Dyskusja na temat projektów - podsumowanie/uwagi/co możemy poprawić, aby nasz raport był jeszcze lepszy?
2021-06-04 Oddanie projektu. 40 pkt.
15 2021-06-10 Podsumowanie projektu/konsultacje.

Prace domowe

Repozytorium z raportami końcowymi

Schemat oceniania (suma 100 pkt):

 • raport końcowy - 40 pkt.
 • wstęp, motywacja [0-8 punktów]
 • literatura [0-4 punktów]
 • główne wyniki pracy [0-16 punktów]
 • wnioski [0-8 punktów]
 • jakość wykresów/wizualizacji/diagramów [0-4 punktów]
 • prezentacja - 20 pkt.
 • prezentacja wyników projektu podczas wykładu (oceniana przez wszystkich prowadzących)
 • praca na laboratoriach (prace domowe) - 40 pkt.
Ocena 3 3.5 4 4.5 5
Punkty (50, 60] (60, 70] (70, 80] (80, 90] (90, ∞)

Literatura

RashomonML

Explainable Model Analysis

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published