Avalike teenuste kataloogi, RIHA, Eesti.ee ja asutuste teenuste kataloogide vahelised seosed
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Avalikud teenused v 0 15.pdf
JSON-LD-tutvustus.md
README.md

README.md

Avalike teenuste kataloogi, eesti.ee ja RIHA koordinatsiooniprojekt

Eesmärk

Kaardistada avalike teenuste kataloogi, Eesti.ee ja RIHA seosed ning luua alus arenduste koordineerimiseks

Projekti tulemusel tekib:

 • avalike teenuste kataloog, RIHA ja eesti.ee andmevahetuse arhitektuuridokument
 • avalike teenuste kataloogis, RIHAs ja eesti.ees olevate teenuste ühtlustatud sõnastik
 • kolme portaali ülese (sidus-) menetluse kaardistus

Projektis osalejad

 • MKM ITAO
 • RIA

Tööplaan

 • Priit R teeb arhitektuurse kaardistuse alusdokumendi, plaan 20.05.2016

Töökoosolek 06.05.2016 MKM-is

Arutati:

 • üldarhitektuuri, sh kogujate (harvester) töö, võimalus taaskasutada RIHA loodavat kirjeldusmoodulit jm
 • identifikaatorite ühildamine - URI-põhine lähenemine
 • perspektiivis tuleb pildile ka õiguse kataloog - RT
 • jätkata koostööd kirjeldusstandardite osas
 • visualiseerija osas - Soomes on aluseks CKAN – customer dashboard, tehnoloogiate valik pole hetkel selge. Hoiame üksteist kursis
 • hangetes on oluline rakendada Andres Kütti API poliitika põhimõtteid. Kaalutakse API kirjeldamise nõuded fikseerida MFNis.
 • kasutame avaarenduse mudelit; materjalid koondame GitHubi.

###Materjale