Skip to content
.NET MVC EĞİTİMİ
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
README.md
mvc.png

README.md

.NET MVC

.NET MVC EĞİTİMİ

Eğitmen : Mehmet KANBAZ, kanbaz188@gmail.com

PROGRAM AÇIKLAMASI

MVC (Model-View-Controller) deseni, günümüz internet tabanlı uygulama geliştirme platformlarında oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır. Özellikle büyük ölçekli projelerin yönetiminin kolaylaşması ve yayınlanmalarının ardından basit ve doğru şekilde güncellenmelerinin yapılması için kullanılması gereken desenlerden birisidir. Bu eğitim ile ASP.NET MVC web projeleri geliştirme konusunda iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Program içeriğinde ASP.NET MVC temelleri ve ileri seviyeye doğru bir çok konuya değiniyor olacağım.

EĞİTİM DETAYI

 • MVC’e Giriş

  • MVC Nedir?
  • Model, View, Controller nedir? ve nasıl çalışır?
  • Yeni bir ASP.NET MVC projesi oluşturalım ve inceleyelim.
 • Controller

  • Controller'dan View'a veri gönderme (ViewData, ViewBag, TempData).
  • Controller'dan View'a veri gönderme (Html Helper Kullanımı).
  • View'dan Controller'a veri gönderme (POST işlemi).
 • VIEW

  • Views ve Layout (şablonların) kullanımı.
  • ViewStart ne işe yarar?
  • Nested(İç-içe) Layout oluşturma.
  • Section(Bölüm) oluşturma.
  • Partial View.
  • Form oluşturma.
  • HttpGet ve HttpPost kullanımı.
 • MODEL

  • Model kavramı ve model binding.
 • Entity Framework CodeFirst Entegrasyonu

  • Entity Framework ve CodeFirst nedir?
  • Veritabanı tablolarımıza ait class'ları(Entitites) oluşturma.
  • Veritabanı işlemlerini yönetecek sınıfı(Context) oluşturma.
  • Veritabanının oluşturulması ve herhangi bir değişiklikte güncellenmesi.
  • LINQ sorguları
 • Action Result’tan Json Veri Döndürme ve Jquery ile Kullanımı

 • Jquery ile Ajax İşlemleri

 • Durum Yönetimi

  • Session kullanımı.
  • Cache kullanımı.
  • Cookie kullanımı.
 • Routing

  • Routing giriş.
  • Routing yapısını inceleme.
 • BundleConfig.

  • Projeye BundleConfig ekleme.
  • ScriptBundle ve StyleBundle kullanma.
 • Controller ve Action Bazında Yetkilendirme

 • Asp.Net MVC Unit Test Projesi Oluşturma

 • Proje1

  • İlaç stok projesi – İlaç ekleme.
  • İlaç stok projesi – İlaç listeleme.
  • İlaç stok projesi – İlaç düzenleme.
  • İlaç stok projesi – İlaç silme.
 • Proje2

  • Personel kayıt projesi - Personel ekleme.
  • Personel kayıt projesi - Personel listeleme.
  • Personel kayıt projesi - Personel düzenleme.
  • Personel kayıt projesi - Personel silme.
You can’t perform that action at this time.