No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
TerrainControl/worlds/world
LICENSE
README.md

README.md

CustomBiomes

Jest to customowy generator biomów robiony z nudów na obiektach z INTERNETU

Instalacja:

  • Pobierz plugin TerrainControl i wrzuć go do folderu plugins
  • Pobierz pliki generatora
  • Wrzuć folder TerrainControl do folderu plugins
  • Otwórz plik bukkit.yml w głównym folderze i na sam dół daj worlds: world: generator: TerrainControl
  • Usuń aktualny folder world i włącz serwer, wszystko powinno działać

SS https://imgur.com/a/5I3V349 | https://imgur.com/a/fWVqTYp