No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
VERSION
config.yml
plugin.yml

README.md

FunnySkAddon

O Pluginie: Jest to plugin dodający do minecrafta wsparcie pluginu funnyguilds dla skript

Twórcy: McKoxu, LloydPL

Dokumentacja: https://mlgroup.pl/funnyskaddon/doc/home

Changelog:

 • 1.0:
  • Pierwsze wydanie dodatku
 • 1.1:
  • Naprawiono błąd w 1 klasie
  • Usunięto klasy PlayerGuild... i wdrożono funkcje gildii po graczu do klas Guild...
  • Dodanie metody która umożliwia zwrócenie objektu guild po podanym graczu
  • Dodanie wsparcia bstats
 • 1.2:
  • Nowe Effect'y
  • Nowy Condition
  • Nowe Expression'y
 • 1.5:
  • Dodanie informacji o nowej wersji (można wyłączyć w config.yml)
  • Zmiana nazw niektórych klas
  • Naprawienie kilku błędów
  • Pomniejsze zmiany
 • 1.6:
  • Poprawiono składnie (zalecamy zapoznać się z dokumentacją !)
  • Poprawiono pobieranie graczy offline
 • 1.7:
 • 1.7.1:
  • Usunięto niepotrzebne wiadomości przy włączaniu pluginu
  • Dodano nowe expression'y do pobierania itemów/expa/pieniędzy potrzebnych do założenia gildii z wariantami dla vipów
   • required items to create guild
   • required exp to create guild
   • required money to create guild
   • required items to create guild for vip
   • required exp to create guild for vip
   • required money to create guild for vip

Wymagania: