No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/me/mckoxu/mckmagazyn
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
config.yml
plugin.yml

README.md

MCKMagazyn

Plugin był pisany kiedyś na 1 z serwerów, niestety serwer nigdy nie wyszedł a ja mam pozwolenie na zrobienie z tego pluginu publiczny

Komenda:

 • magazyn:
  • aliases: [magazyny, mckm, mmagazyn, mm]

Uprawnienia:

 • mckmagazyn.* - daje możliwość używania każdej komendy
 • mckmagazyn.cmd" - daje dostęp do komendy /magazyn
 • mckmagazyn.setsign - daje możliwość ustawiania tabliczki do otwierania magazynu
 • mckmagazyn.setchest - daje możliwość utworzenia/ustawienia nowego magazynu
 • mckmagazyn.giveaccess - daje możliwość dania jakiemuś graczowi dostępu do danego magazynu
 • mckmagazyn.removeaccess - daje możliwość zabrania dostępu jakiemuś graczowi do danego magazynu
 • mckmagazyn.open - daje możliwość otwierania magazynów

Wsparcie Pluginu Skript:

 • effects
  • open chest %number% for %player% - otwiera graczowi dany magazyn
 • conditions
  • %player% has access to chest %number% - sprawdza czy gracz ma dostęp do magazynu
  • chest %number% exist - sprawdza czy dany magazyn istnieje