Prosty plugin pozwalający na zmiane dowolnych wyświetlanych wartości na MOTD serwera
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/core
.gitignore
config.yml
plugin.yml