Skip to content
Material for the 2020 version of the course ELMED219, UiB and HVL
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
KaggleInClass
assets
data
ekstra
notebooks
testdata
.gitignore
README.md
environment.yml
notebooks.ipynb
rdkit-environment.yml
setup.md

README.md

ELMED219 image

ELMED219 - Vår 2020

Under konstruksjon

Dette er repositoriet til kurset ELMED219: Artificial intelligence and computational medicine, et samarbeid mellom Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, og Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet. Her vil du finne kode og dokumentasjon knyttet til kursets programmeringsdel.

Kursets Canvas-side har mer informasjon.

Gå til Sett opp din maskin for å komme i gang.

Notebooks

Kurset vil bruke Jupyter Notebook, et web-basert rammeverk for å skrive og presentere kode-baserte prosjekter. Ta en titt på https://youtu.be/HW29067qVWk og https://youtu.be/2eCHD6f_phE for korte introduksjoner til Jupyter Notebook.

Gjennom kurset vil du arbeide med notebooks som inneholder diverse preparert materiale og kode-oppgaver. Det er anbefalt at du lager kopier av de orginale notebooks før du editerer. Du kan f.eks. følge konvensjonen my_[navn_på_original_notebook].ipynb.

For en ikke-interaktiv fremstilling av kursets notebooks, trykk her.

For å kjøre notebooksene interaktivt uten å måtte installere software lokalt kan du bruke vår Binder:

Binder

You can’t perform that action at this time.