Introduction to Computational Medicine and Biomedical Engineering @ UiB and HVL
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets course image updated Dec 10, 2018
data added tissue classification with KNN and RF Jan 15, 2019
notebooks upd Jan 15, 2019
testdata added ELMED219-Lab2-Del2-MRI-Utforsking.ipynb with necessary data and… Jan 13, 2019
.gitignore tweak Jan 6, 2019
LICENSE Initial commit Dec 6, 2018
README.md norsk Dec 28, 2018
environment.yml tmp fjern xgboost Jan 4, 2019
setup.md lagt til git Jan 7, 2019

README.md

ELMED219 image

ELMED219x

Note: Most of the course material is in Norwegian. You can find translations of some of the material in the branch English of this repository.

Dette er repositoriet til kurset ELMED219: Introduction to Computational Medicine and Biomedical Engineering, et samarbeid mellom Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, og Institutt for data- og realfag, Høgskulen på Vestlandet. .

Her finner du kode og dokumentasjon til kurset. Mer informasjon finner du på Mitt UiB / Canvas: https://mitt.uib.no/courses/15237.

Gå til Sett opp din maskin for å komme i gang.

Notebooks

Kurset baserer seg på Jupyter Notebook, et web-basert rammeverk for å utvikle og presentere kode-baserte prosjekter (ta en titt på https://youtu.be/HW29067qVWk og https://youtu.be/2eCHD6f_phE for introduksjoner til Jupyter Notebooks).

Gjennom kurset vil du arbeide med notebooks som inneholder diverse materiale og kode-oppgaver. Vi anbefaler at du lager kopier av våre notebooks før du editerer dem. Følg gjerne navngivningen my_[name_of_notebook].ipynb.

Innhold

Mer kommer

Kom i gang