Skip to content
Artificial intelligence and computational medicine @ UiB and HVL, Srping 2019 version
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
data
notebooks
testdata
.gitignore
LICENSE
README.md
environment.yml
setup.md

README.md

ELMED219 image

ELMED219x – Vår 2019

Note: Most of the course material is in Norwegian. You can find translations of some of the material in the branch English of this repository.

Dette er repositoriet til kurset ELMED219: Artificial intelligence and computational medicine, et samarbeid mellom Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, og Institutt for data- og realfag, Høgskulen på Vestlandet. .

Her finner du kode og dokumentasjon til kurset. Mer informasjon finner du på Mitt UiB / Canvas: https://mitt.uib.no/courses/15237.

Gå til Sett opp din maskin for å komme i gang.

Tips: For å gå gjennom kursets notebooks interaktivt uten å måtte laste ned programvare kan du bruke https://mybinder.org/v2/gh/MMIV-ML/ELMED219x/master. Binder

Notebooks

Kurset baserer seg på Jupyter Notebook, et web-basert rammeverk for å utvikle og presentere kode-baserte prosjekter (ta en titt på https://youtu.be/HW29067qVWk og https://youtu.be/2eCHD6f_phE for introduksjoner til Jupyter Notebooks).

Gjennom kurset vil du arbeide med notebooks som inneholder diverse materiale og kode-oppgaver. Vi anbefaler at du lager kopier av våre notebooks før du editerer dem. Følg gjerne navngivningen my_[name_of_notebook].ipynb.

Kom i gang

You can’t perform that action at this time.