Davčne blagajne v Sloveniji / Fiscal verification of invoices in Slovenia
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Doc
SLOTaxGuiTest Versioning all assemblies at once Oct 23, 2015
SLOTaxGuiTest40
SLOTaxService
SLOTaxService40
ShareGUI
SharedService
common_reference
git_resources
.gitignore
LICENSE
README.md
SLOTax.sln
VersionInfo.cs
build.bat
clean.bat
clean.vbs
publish.bat New way of publishing versions Oct 23, 2015
publish.cs

README.md

SLOTax

Davčno potrjevanje računov / Fiscal verification of invoices

V letu 2016 bo Slovenija uvedla davčne blagajne in to je .NET DLL, s vso kodo potrebno za komunikacijo s FURS-om. Tehnična dokumentacija je dosegljiva na spletu: http://datoteke.durs.gov.si/dpr/index.html

In year 2016 Slovenia will implement fiskal verification of invoices and this project is .NET DLL with all the code needed to implement a communication with government servers. Technical specifications required by our government are available online: http://datoteke.durs.gov.si/dpr/index.html

Testni program / Test program

Testno aplikacijo lahko naložite s spleta: https://github.com/MPrtenjak/SLOTax/releases/latest

You can download test program from web: https://github.com/MPrtenjak/SLOTax/releases/latest

Alt desc

Za razvijalce / For developers

Podrobna uporaba knjižnice je razložena na Wiki straneh (https://github.com/MPrtenjak/SLOTax/wiki/Explanation-Of-SloTaxService-API)

Usage of SLOTaxService DLL is explained on wiki pages (https://github.com/MPrtenjak/SLOTax/wiki/Explanation-Of-SloTaxService-API)

Kaj potrebujem za uporabo / What do I need to be able to use test program

Za uporabo vladnih strežnikov potrebujete ustrezno digitalno potrdilo, ki ga lahko zahtevate na spletni strani: http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/index.html

To be able to use government servers you are obligated to use correct digital certificates which can be acquired using this web page: http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/index.html

Kaj je vključeno v projekt

Ta program bo

 1. Vzel vaš xml zahtevek
 2. Dodal zahtevano zaglavje
 3. Dodal SOAP ovojnico
 4. Izračunal zaščitno kodo
 5. Ga digitalno podpisal
 6. Poslal na FURS strežnik
 7. Prejel enkratno identifikacijsko oznako
 8. Izračunal BarCode zaščitno kodo (za QR kodo in kodo 128)
 9. Izrisal QR kodo

What is included in project

This program will:

 1. Add required header
 2. Add SOAP envelope
 3. Calculate protective mark of invoice
 4. Digitally sign message
 5. Send it to government servers
 6. Get back Unique Identification Invoice Mark
 7. Calculate BarCode for QR code and Code128
 8. Draw QR Code

Zunanje knjižnice / External libraries

Za .NET 4.0 projekt (WinXP) / For .NET 4.0 project (WinXP)

Za razvijalce / For developers

Sledeče knjižnice so potrebne samo v fazi razvoja / This external libraries are needed only when programming

Posebna zahvala / Special thanks

Nekaj programske kode potrebne za digitalni podpis je vzeto iz testnega programa, ki ga je objavil FURS: http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/files/example/BlagajneSample.zip

Some code used for digitally signing is taken from test program released by FURS: http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/files/example/BlagajneSample.zip