Permalink
Switch branches/tags
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (50 sloc) 2.97 KB
----------------------------------------------------------------------------------
Tento text je NEOFICIÁLNÍM překladem "Dibi license". Nevyjadřuje právní podstatu
podmínek pro šíření tohoto softwaru - k tomuto účelu slouží výhradně původní
anglická verze licence.
----------------------------------------------------------------------------------
Dibi Licence, verze 1
======================
Copyright (c) 2005, 2008 David Grudl (http://davidgrudl.com)
Všechna práva vyhrazena.
Tato licence je právní ujednání mezi vámi a Davidem Grudlem (dále Author)
pro potřeby použití "dibi" (dále "Software"). Získáním, použitím
a/nebo zkopírováním Software projevujete souhlas s tím, že jste přečetli,
porozuměli a budete jednat v souladu s podmínkami této licence.
POVOLENÉ POUŽITÍ
----------------
Je povoleno používat, kopírovat, modifikovat a distribuovat Software
a jeho dokumentaci, v původním i upravovaném tvaru, pro jakýkoliv účel,
za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
1. Kopie této licenční smlouvy musí být součástí distribuce.
2. Šířený zdrojový kód musí zachovat výše uvedenou informaci o autorských
právech ve všech souborech zdrojového kódu.
3. Šířený binární tvar musí reprodukovat výše uvedenou informaci o autorských
právech v dokumentaci a/nebo jiných materiálech poskytovaných s distribucí.
4. Produkty odvozené od Software musí obsahovat potvrzení, že jsou odvozené
od "dibi", ve své dokumentaci a/nebo jiných materiálech
poskytovaných s distribucí.
5. Název "dibi" nesmí být použit při podpoře nebo propagaci produktů
odvozenými ze Software bez předchozího písemného souhlasu Autora.
6. Produkty odvozené od Software nesmí být nazvány "dibi",
ani se nesmí "dibi" objevit v jejich názvu bez předchozího
písemného souhlasu Autora.
ZBAVENÍ ZODPOVĚDNOSTI
---------------------
Souhlasíte se zbavením zodpovědnosti a krytím Autora a přispěvatelů vůči
jakýmkoliv přímým, nepřímým, náhodným nebo následným odjinud pocházejícím škodám,
žalobám nebo sporům, jakož i před všemi souvisejícími náklady, závazky,
odškodněními, úhradami nebo poplatky vyplývajících z používání nebo
nesprávného užití Software, nebo z porušení podmínek této licence.
ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE
---------------------
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELEM LICENCE A JEHO PŘISPĚVATELI "JAK STOJÍ A LEŽÍ"
A JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH
OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO JAKÝKOLIV ÚČEL JSOU POPŘENY.
DRŽITEL, ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN,
ŠKOD VZNIKLÝCH NARUŠENÍM DODÁVEK ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTOU POUŽITELNOSTI,
DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI) JAKKOLIV ZPŮSOBENÉ NA ZÁKLADĚ
JAKÉKOLIV TEORIE O ZODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ PLYNOUCÍ Z JINÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU,
URČITÉ ZODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NA JAKÉMKOLIV ZPŮSOBU POUŽITÍ
TOHOTO SOFTWARE, I V PŘÍPADĚ, ŽE DRŽITEL PRÁV BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.