Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (17 sloc) 748 Bytes
####
Verklaring gebruik van gevaarlijke apparatuur MakerSpace Leiden.
Op papier uitprinten, invullen, tekenen en door de brievenbus stoppen bij de secretaris op de Schoolsteeg 13 in Leiden.
Versie 1.0
Datum 25-05-2018
###
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het risico van het gebruik van
apparatuur die ernstig blijvend letsel kan veroorzaken met
eventueel de dood tot gevolg.
Ondergetekende verklaart zich te houden aan de veiligheidsinstructies en richtlijnen.
Ondergetekende vrijwaart het bestuur en de deelnemers van MakerSpace Leiden van aansprakelijkheid door hem/haar zelf, dan wel
door derden.
Ondertekend:
Leiden, datum :_______________
Deelnemer :_______________
Handtekening :_______________
###
You can’t perform that action at this time.