Skip to content
Neoficiální Mall.TV klient pro Apple TV s tvdml frameworkem
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
native/malltv
screenshots
src
.editorconfig
.eslintrc.json
.gitignore
README.md
package-lock.json
package.json
webpack.config.js

README.md

Mall.TV pro tvOS

Neoficiální klient Mall.TV pro Apple TV umožňující sledování videoobsahu veřejně přístupné internetové televize Mall.TV. Postaven s použitím React a tvdml frameworku.

Aplikace bude vyvíjena dokud Mall.TV nepřijde se svoji oficiální verzí pro Apple TV. Cílem tohoto projektu je ukázat jednoduchost tvorby aplikací pro tvOS ve snaze přinést na platformu české aplikace a český obsah. Vítám Mall.TV pokud by chtěla použít jakoukoliv část kódu, uzná-li za vhodné.

Problémy hlašte v Issues.

Jak tedy aplikaci spustit?

Stačí zkompilovat projekt ve složce native v Xcode a poslat na Apple TV.

Javascriptovou část aplikace hostuji zde na githubu ve složce docs, tedy při případném updatu aplikace postačí vypnout/zapnout aplikaci na Apple TV. Není třeba znovu kompilovat.

Případně mi můžete poslat soukromou zprávu na fórum http://www.xbmc-kodi.cz/prispevek-apple-tv-malltv-pro-tvos nebo do facebookové skupiny Apple TV CZ/SK a přidám vás rád do TestFlightu.


Struktura projektu

Projekt je rozdělený do 2 částí

 • native: tato složka obsahuje Xcode projekt. Soubor AppDelegate.swift se stará o nastavení TVMLKit frameworku a spuštění JavaScriptové aplikace. Nativní část se měnit nebude, výhoda pro uživatele je tedy, že aplikaci bude muset zkompilovat jen jednou.

 • src: tato složka obsahuje JavaScript část zdrojových souborů aplikace. Po spuštění npm run dist se vytvoří složka dist, která v sobě obsahuje zabalenou JS část aplikace. Tato složka běží na webovém serveru a načítá se při každém spuštění aplikace na Apple TV.

Jak začít s vývojem

Pokud máte nainstalovnaný nodejs a npm stačí spustit následující příkazy ve složce s projektem:

$ npm install         # nainstaluje všechny závislosti z package.json

Spuštění testovacího webserveru

Zkompiluje .js aplikaci a spustí výchozí webserver na portu 9001. Server hlídá změny a při každém uložení zdrojového souboru znovu překompiluje aplikaci.

$ npm run serve          # Spustí se webpack-dev-server

Načtení aplikace z testovacího webserveru

V Xcode projektu v souboru AppDelegate.swift odkomentujte řádek s proměnnou tvBaseURL, která odkazuje na localhost. např:

  // static let tvBaseURL = "https://marhycz.github.io/ivysilani_tvOS/app/"
  static let tvBaseURL = "http://localhost:9001/"

Pak stačí jen projekt spustit a tvOS načte aplikaci z běžícího lokálního webového serveru.

You can’t perform that action at this time.