toekomst

Mark Hooijkaas edited this page May 30, 2016 · 13 revisions

Grotere wensen die nog uitgewerkt moeten worden

N.B. De site moet wel simpel en overzichtelijk blijven. Zulke features kunnen bijvoorbeeld verborgen worden onder geavanceerde instellingen of iets dergelijks.

Techniek

  • PrivacyStruct, zodat toegang tot velden in de Struct kan worden geregeld.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.