Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Integrace Gopay pro Nette Framework
PHP Other

README.md

Markette :: Gopay

Build Status Code coverage Downloads this Month Latest stable HHVM Status

Discussion

Join the chat at https://gitter.im/Markette/Gopay

Development

Branch Status Composer GoPay Nette PHP
master dev dev-master 2.5 nette/utils: ~2.2
nette/forms: ~2.2
nette/application: ~2.2
>=5.3.2
gopay-2.5 testing ~2.1.0 2.5 nette/utils: ~2.2
nette/forms: ~2.2
nette/application: ~2.2
>=5.3.2
gopay-2.3 stable ~2.0.0 2.3 nette/nette: dev-master >=5.3.2
gopay-1.9 stable ~1.1.0 1.9 nette/nette: dev-master >=5.3.2

Instalace

Nejjednodušeji stáhněte Gopay přes Composer:

$ composer require markette/gopay:~2.1.0

Pokud nepoužijete Composer, zkopírujte /src/Gopay adresář mezi vaše knihovny - pokud používáte RobotLoader, není nic víc potřeba.

Samotnou knihovnu lze nejsnáze zaregistrovat jako rozšíření v souboru config.neon:

extensions:
  gopay: Markette\Gopay\Extension

Poté můžeme v konfiguračním souboru nastavit parametry:

gopay:
  gopayId    : ***
  gopaySecretKey : ***
  testMode    : false

A přístup v presenteru pak bude díky autowiringu a @inject anotaci vypadat:

use Markette\Gopay;

/** @var Gopay\Service @inject */
public $gopay;

Použití

Před platbou

Před platbou je třeba vytvořit formulář s odpovídajícími platebními tlačítky. Každý platební kanál je reprezentován jedním tlačítkem. Do formuláře můžete tlačítka jednoduše přidat metodou bindPaymentButtons():

$gopay->bindPaymentButtons($form, array($this->submittedForm));

Předaný callback bude zavolán po úspěšném odeslání formuláře jedním z platebních tlačítek (tedy jako po zavolání ->onClick[] na daném tlačítku). Zvolený kanál lze získat z tlačítka:

use Markette\Gopay;

public function submittedForm(Gopay\PaymentButton $button)
{
  $channel = $button->getChannel();
}

Pokud chcete formulář renderovat manuálně (např. s využitím formulářových maker), je nejlepší si do šablony předat seznam použitých kanálů a iterovat nad ním:

$this->template->channels = $gopay->getChannels();
{foreach $channels as $channel}
  {input $channel->control}
{/foreach}

Volání getChannels() je dobré obalit zachytáváním výjimky GopayFatalException, protože napoprvé se v ní provádí dotaz na Gopay server kvůli získání výchozího seznamu.

Vlastní platební kanály

Můžete si zaregistrovat vlastí platební kanály pro jednotnou práci:

$gopay->addChannel('name', 'My channel', array(
  'image' => '/my-channel.png', // absolutní cesta k obrázku
));

Také můžete zakázat či povolit kterýkoliv předdefinovaný (nebo i váš vlastní) platební kanál:

$gopay->denyChannel($gopay::METHOD_TRANSFER);
$gopay->allowChannel($gopay::METHOD_GOPAY);

Tato nastavení můžeme provést i v konfiguračním souboru:

gopay:
  channels:
    transfer: no # deny
    gopay: yes # allow (in default, all Gopay channels are disallowed)
    name: # add new one
      title: My channel
      image: /my-channel.png

Provedení platby

Platbu lze uskutečnit v následující krocích. Nejprve je třeba si vytvořit novou instanci platby:

$payment = $gopay->createPayment(array(
  'sum'     => $sum,   // placená částka
  'variable'  => $variable, // variabilní symbol
  'specific'  => $specific, // specifický symbol
  'productName' => $product, // název produktu (popis účelu platby)
  'customer' => array(
    'firstName'  => $name,
    'lastName'  => NULL,  // všechna parametry jsou volitelné
    'street'   => NULL,  // pokud některý neuvedete,
    'city'    => NULL,  // použije se prázdný řetězec
    'postalCode' => $postal,
    'countryCode' => 'CZE',
    'email'    => $email,
    'phoneNumber' => NULL,
  ),
));

Zadruhé nastavit adresy, na které Gopay platební brána přesměruje při úspěchu či naopak selhání platby.

$gopay->successUrl = $this->link('//success');
$gopay->failureUrl = $this->link('//failure');

Je užitečné si poznačit ID platby (například pokud se má platba vázat k nějaké objednávce apod.). Toho lze docílit předáním callbacku jako třetího parametru metodě pay().

$storeIdCallback = function ($paymentId) use ($order) {
  $order->setPaymentId($paymentId);
};

A nakonec s platbou zaplatíte :) (takto, druhý parametr je platební kanál, kterým má být platba uskutečněna):

$response = $gopay->pay($payment, $gopay::METHOD_TRANSFER, $storeIdCallback);

Akce pay() vrátí Response objekt, který aplikaci přesměruje na platební bránu Gopay.

$this->sendResponse($response);

V okamžiku zavolání pay() se mohou pokazit dvě věci:

 1. Někde jsou poskytnuty špatné parametry
 2. Je pokažená oficiální platební brána Gopay

První chyba by nikdy neměla nastat. Znamená totiž nějakou krpu ve vašem kódu. Druhá se může přihodit kdykoliv, proto generuje mírně odlišnou výjimku, kterou je třeba zachytit a podle ní informovat zákazníka, že chyba právě není na vaší straně.

try {
  $gopay->pay($payment, $gopay::TRANSFER);
} catch (GopayException $e) {
  echo 'Platební služba Gopay bohužel momentálně nefunguje. Zkuste to
  prosím za chvíli.';
}

Po platbě

Váš zákazník provede potřebné úkony na Gopay platební bráně, a jakmile je proces dokončen, je přesměrován zpátky do vaší aplikace, buď na successUrl nebo failureUrl adresu. Obě dvě dostanou od Gopay následující sadu parametrů:

 • paymentSessionId
 • targetGoId
 • orderNumber // variabilní číslo
 • encryptedSignature

První parametr je totožný s tím, který jsme si v předchozí kapitole uložili do naší interní modelové reprezentace objednávky. Můžeme jej tedy použít k jejímu opětovnému načtení.

Všechny tyto údaje + údaje z načtené objednávky pak použijeme ke znovusestavení objektu platby:

$order = $database->getOrderByPaymentId($paymentSessionId);

$payment = $gopay->restorePayment(array(
  'sum'     => $order->price,
  'variable'  => $order->varSymbol,
  'specific'  => $order->specSymbol,
  'productName' => $order->product,
), array(
  'paymentSessionId'  => $paymentSessionId,
  'targetGoId'     => $targetGoId,
  'orderNumber'    => $orderNumber,
  'encryptedSignature' => $encryptedSignature,
));

Na objektu platby lze zavolat dvě kontrolní metody: isFraud() a isPaid(). První nás informuje, jestli je platba pravá, respektive jestli se nejedná o podvrh (interně se zde kontroluje ona čtveřice parametrů předaných z platební brány.

Druhá isPaid() pak vrátí TRUE, pokud je platba skutečně zaplacena. Pokud ano, proces je u konce, můžeme si poznačit, že objednávka je zaplacena a poslat třeba zákazníkovi email.

V případě neúspěšně platby jsou opět předány všechny čtyři parametry, je tedy opět možné načíst si informace o související objednávce. Nic však kontrolovat není třeba, informace o neúspěchu je zcela jasná z povahy daného požadavku.

Příklad použití gopay služby si můžete prohlédnout v ukázkovém presenteru.

Co tahle věc neumí a co s tím

Tahle mini-knihovnička, spíše snippet kódu nepokrývá velkou část Gopay API. Pokud vám v ní chybí, co potřebujete, laskavě si potřebnou část dopište, klidně i pošlete jako pull-request. Stejně tak můžete v issues informovat o aktualizaci oficiálního API (které se zrovna před nedávném rozšířilo).

Something went wrong with that request. Please try again.