Skip to content
BAKALÁRSKA PRÁCA - TÍMOVE ÚČTOVNÍCTVO
Ruby CoffeeScript Shell JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
doc
lib
log
public
script
test
vendor
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
Guardfile
README.md
Rakefile
Vagrantfile
config.ru

README.md

BAKALÁRSKA PRÁCA - TÍMOVE ÚČTOVNÍCTVO

Názov práce
Účtovníctvo pre športový tím

Cieľ práce
Navrhnúť a implementovať aplikáciu pre účtovníctvo športového tímu. Cez webovské rozhranie aplikácia umožní registráciu členov tímu, zaznamenávanie ich očakávanej a skutočnej účasti na tréningoch a zobrazovanie vyúčtovania súvisiacich poplatkov. Rozhranie bude prístupné aj vo forme optimalizovanej pre mobilné zariadenia. Aplikácia bude automaticky spracúvať obraty na účte tímu zasielané bankou v elektronicky podpísaných a prípadne šifrovaných e-mailoch. Podľa týchto obratov bude upravovať vyúčtovanie pre jednotlivých členov tímu. Vývoj aplikácie bude riadený testami a aplikácia bude implementovaná v MVC frameworku Ruby on Rails.

Kľúčové slová
účtovníctvo, športový tím, elektronický podpis, testami riadený vývoj, MVC framework

Testovacia aplikácia - team-ucto.heroku.com
Zdrojový kód - github.com/marospixel/team-ucto
Dokumentácia - project wiki

Something went wrong with that request. Please try again.