Permalink
Browse files

Upraveny texty

  • Loading branch information...
1 parent 1e135fd commit a83cb8a2fe44f23721b9f67d35a9a950f0e5968d Martin Prokop committed Apr 11, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 PIS
  2. BIN WEBARCHIV_PRILOHY.odt
  3. BIN WEBARCHIV_TEXT.odt
View
4 PIS
@@ -1,7 +1,7 @@
POZOR NA POZNAMKOVY APARAT OD 33 DAL - asi to nesedí!!!
-VASEK
+
- rozepsat definici formátů ARC a WARC, protože je klíčový pro BP +
jak funguje deduplikace.
@@ -24,4 +24,4 @@ PROSTE DEJ CISLOVANY NADPISU OD 1 - UVOD JE JEDNA!!!
-
+POZNPOD CAROU 48 a 49 spatne - link na testovani rozdilu toolsu
View
Binary file not shown.
View
Binary file not shown.

0 comments on commit a83cb8a

Please sign in to comment.