Skip to content
Dzīvības Aprošināšana ar uzkrājumu - ieguldījuma stratēģiju ienesīguma aprēķini
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
src
.editorconfig
.gitignore
LICENSE
README.md
package.json
tsconfig.json
tslint.json
yarn.lock

README.md

Dzīvības Apdrošināšana ar uzkrājumu

Atruma

Uz šī kalkulatora pamata vien nevajadzētu veikt ieguldījumus dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu. Tas tika izveidots tikai, lai ilustrētu dažādās investēšanas stratēģijas un to provizorisko ienesīgumu. Lēmumu par ieguldījumu apdrošināšanā katram ir jāpieņem individuāli izvērtējot visu pieejamo informāciju.

Lietošana

npm install
vi src/index.js
# Nokonfigurē `grossSalary` (bruto) mainīgo
npm run build
node dist/index.js

Investēšanas stratēģijas

InvestRegularlyAndBigAtYearEndStrategy

 1. Investē katru mēnesi minimālo plāna prēmiju;
 2. Gada beigās veic lielu iemaksu ar trūkstošo summu, lai maksimizētu nookļu atmaksu.

InvestBigAtYearEndStrategy

 1. Atver apdrošināšanas polisi decembrī;
 2. Katru gadu (ieskaitot polises atvēršanas gadu) veic maksimālo iemaksu decembrī.

InvestBigAtYearStartStrategy

 1. Atver apdrošināšanas polisi janvārī;
 2. Katru gadu (ieskaitot polises atvēršanas gadu) veic maksimālo iemaksu janvārī.

InvestEvenlyStrategy

 1. Katru mēnesi iemaksā 1/12 daļu no maksimālās summas, lai maksimizētu nodokļu atmaksu.

InvestBigAtPeriodEndStrategy

 1. Atver 5 apdrošināšanas polises;
 2. Veic minimālās iemaksas;
 3. Katras polises pēdējā mēnesī veic trūkstošo iemaksu;
 4. Ver polisi ciet.

InvestBigAtPeriodStartStrategy

 1. Atver 5 apdrošināšanas polises;
 2. Katrā polisē ieliec maksimālo summu (mīnus minimālās ikmēneša iemaksas * 59);
 3. Veic minimālās iemaksas turpmākos 59 mēnešus;
 4. Ver polisi ciet.

Apdrošinātāji un to piedāvājjumi

Swedbank: konservatīvā stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 0.4%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 0.75% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: reālās vērtības stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 3.8%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: sabalansētā stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 5.7%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: pieauguma stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 7.1%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1.25% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: aktīvā pieauguma stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 7.4%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1.25% (min. 2.13 EUR)

SEB: garantētā pieauguma stratēģija

 • Garantētais uzkrājuma pieaugums gadā: 0.6%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 25 EUR
 • Līguma noslēgšanas komisija: 21.34 EUR
 • Iemaksu komisija: 3%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 0.95%

SEB: ieguldījums fondos

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 3.9%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 25 EUR
 • Līguma noslēgšanas komisija: 21.34 EUR
 • Iemaksu komisija: 3%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 0.75%

ERGO

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 0%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 15 EUR
 • Iemaksu komisija: 3%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 2.4% + 2 EUR
You can’t perform that action at this time.