Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
319 lines (301 sloc) 19.1 KB

Yii 2 model images gallery

Це розширення включає в себе поведінки та віджети для реалізації галереї зображень певної моделі ActiveRecord. Завантаження зображень можливе як у віджеті, що є частиною стандартної форми створення/оновлення моделі, так і за допомогою окремого AJAX-віджета. Підтримується інтерактивна зміна порядку (шляхом перетягування) та видалення зображень.

Мінімальні налаштування

Перш за все необхідно згенерувати таблицю у базі даних. Скопіюйте або унаслідуйте міграцію, після цього виконайте консольну команду yii migrate. Або ж Ви можете створити відповідну таблицю у базі вручну.

Тепер необхідно додати основну поведінку галереї до моделі ActiveRecord:

use matvik\modelGallery\GalleryBehavior;
...
public function behaviors()
  {
    return [
    ...
      [
        'class' => GalleryBehavior::className(),
        'category' => 'post',
        'basePath' => Yii::getAlias('@webroot/images/upload/posts'),
        'baseUrl' => Yii::getAlias('@web/images/upload/posts'),
      ],
    ...
    ];
  }

де category - категорія зображень у базі (наприклад, 'post', 'user', і т. д, для різних ActiveRecord-моделей необхідно встановити окрему категорію), basePath і baseUrl - відповідно, каталог та URL для цієї категорії.

Далі ми маємо два варіанти:

Віджет менеджменту зображень, як частина звичайної форми

Form Widget

Збереження, видалення та зміна порядку зображень відбувається після сабміту основної форми. Потрібно додати у модель форми створення/оновлення моделі (це може бути і сама ActiveRecord-модель, до котрої завантажуються зображення, або окрема модель форми - залежно від архітектури Вашого додатка) поведінку форми завантаження:

use matvik\modelGallery\GalleryFormBehavior;
...
public function behaviors()
  {
    return [
    ...
      [
        'class' => GalleryFormBehavior::className(),
      ],
    ...
    ];
  }

І сам віджет:

Не забудьте додати 'enctype' => 'multipart/form-data' в опції форми

use matvik\modelGallery\GalleryFormWidget;
...
echo ActiveForm::begin(['options' => ['enctype' => 'multipart/form-data']]);
...
echo GalleryFormWidget::widget([
  'formModel' => $formModel,
  'mainModel' => $model,
]);
...
echo ActiveForm::end();

де formModel - модель форми, mainModel - ActiveRecord-модель, до котрої додаються зображення. Якщо це одна і та ж модель - потрібно вказати лише formModel.

Також, якщо модель форми і модель ActiveRecord не співпадають - необхідно викликати вручну збереження галереї після створення/оновлення основної моделі:

$formModel->saveGallery($model);

Зображення будуть збережені автоматично лише у випадку успішного проходження ваділації основної моделі.

Окремий AJAX-віджет

Ajax Widget Збереження, видалення та зміна порядку зображень відбувається негайно.

Важливо! Цей метод працює лише у випадку, якщо основна модель, до котрої додаються зображення, вже присутня у базі. Якщо Вам необхідно зберігати зображення відразу при створенні моделі, використовуйте попередній метод.

Може бути розміщений будь-де, не обов'язково у формі:

use matvik\modelGallery\GalleryAjaxWidget;
...
echo GalleryAjaxWidget::widget([
  'model' => $model,
  'action' => ['gallery-ajax'],
]);

де model - ActiveRecord-модель, до котрої додаються зображення, action - екшн, котрий необхідно додати у відповідний розділ у контроллері:

use matvik\modelGallery\GalleryAjaxAction;
...
public function actions()
{
  return [
    'gallery-ajax' => [
      'class' => GalleryAjaxAction::className(),
      'modelClass' => MyModel::className(),
    ],
  ];
}

де modelClass - назва класу моделі ActiveRecord, до котрого додана поведінка галереї.

Як і для всіх запитів, що міняють стан сервера, для цього екшна бажано виставити допустимим лише POST-метод запиту

Отримання зображень

Зв'язок зі всіма зображеннями моделі:

$model->galleryImages;

повертає впорядкований набір об'єктів класу \matvik\modelGallery\Image.

Звя'зок з першим зображенням (може бути корисним для отримання головного зображення моделі, наприклад, у виведенні списку товарів інтернет-магазину).

$model->galleryImageFirst;

Обидва зв'язки можуть бути отримані методом жадного завантаження (eager loading).

З об'єкту класу \matvik\modelGallery\Image може бути отриманий URL різних розмірів зображення (див. нижче):

$image->getUrl('preview');

де 'preview' - один з варінтів розміру зображень.

Також, для зручності, присутній додатковий метод, що повертає напряму URL першого зображення, а якщо зображення відсутні - дефолтний плейсхолдер (може бути змінений у налаштуваннях галереї):

$model->getGalleryImageFirstUrl('preview');

Розміри зображень

Кожне зображення може бути збережене у кількох варіантах. Завдяки використанню бібліотеки для маніпуляції зображеннями Imagine, Ви маєте повний контроль для створення будь-яких власних варіантів зображення. Набір розмірів може бути змінений у налаштуваннях основної поведінки галереї:

use matvik\modelGallery\GalleryBehavior;
...
public function behaviors()
  {
    return [
    ...
      [
        'class' => GalleryBehavior::className(),
        ...
        'sizes' => [
          'small' => function ($img) {
            return $img->thumbnail(new \Imagine\Image\Box(400, 400));
          },
          'medium' => function ($img) {
            $dstSize = $img->getSize();
            $maxWidth = 800;
            if ($dstSize->getWidth() > $maxWidth) {
              $dstSize = $dstSize->widen($maxWidth);
            }
            return $img->resize($dstSize);
          }
        ],
      ],
    ...
    ];
  }

У цьому прикладі ми додали два нових розміри - 'small' та 'medium'. Кожен розмір визначається callback-функцією, котра приймає об'єкт класу yii\imagine\Image, що репрезентує оригінальне зображення, з яким ми проводимо певні маніпуляції і повертаємо результат.

По-замовчуванню кожне зображення зберігається у двох розмірах - 'original' (оригінальний файл зображення без будь-яких змін) та 'preview' (превю 200 на 200 пікселів). Кожен з них може бути перевизначений таким же способом, як і додавання нових розмірів.

Розширені налаштування (з прикладами змінених параметрів)

Основна поведінка галереї

use matvik\modelGallery\GalleryBehavior;
...
public function behaviors()
  {
    return [
    ...
      [
        'class' => GalleryBehavior::className(),
        // категорія зображень ('post', 'user', 'product', і т. д.). Кожному класу, до котрого приєднується
        // поведінка, має відповідати своя категорія. Це значення записується у відповідну колонку бази даних.
        'category' => 'post',
        // базова директорія для збереження зображень цієї категорії
        'basePath' => Yii::getAlias('@webroot/images/upload/posts'),
        // базовий URL для зображень цієї категорії
        'baseUrl' => Yii::getAlias('@web/images/upload/posts'),
        // розширення, що визначає також і формат збереження зображень. По замовчуванню - 'jpg'.
        'extension' => 'png',
        // розміри зображень (див. попередній розділ)
        'sizes' => [
          'small' => function ($img) {
            return $img->thumbnail(new \Imagine\Image\Box(400, 400));
          },
          'medium' => function ($img) {
            $dstSize = $img->getSize();
            $maxWidth = 800;
            if ($dstSize->getWidth() > $maxWidth) {
              $dstSize = $dstSize->widen($maxWidth);
            }
            return $img->resize($dstSize);
          }
        ],
        // директорія для тимчасового збереження оригінальних файлів зображень під час завантаження.
        // По-замовчуванню - 'runtime/gallery'
        'tempDir' => Yii::getAlias('@app') . '/gallery/post'
        // якість збереження зображень для різних розмірів. 
        // По-замовчуванню: 100 для 'original', 90 для 'preview' та решти розмірів. 
        // Більше про цей параметр: https://imagine.readthedocs.io/en/latest/usage/introduction.html#save-images
        'quality' => [
          'preview' => 50,
        ],
        // Дефолтні зображення для різних розмірів. Показуються у випадку, якщо використовується
        // метод getGalleryImageFirstUrl(), але при цьому зображення для даної моделі відсутні.
        // Якщо не вказано - береться дефолтне зображення з файлів розширення.
        'defaultImages' => [
          'preview' => Yii::getAlias('@web/images/default.png'),
          'small' => 'https://domain.com/logo.png',
        ],
      ],
    ...
    ];
  }

Поведінка моделі форми завантаження

use matvik\modelGallery\GalleryFormBehavior;
...
public function behaviors()
  {
    return [
    ...
      [
        'class' => GalleryFormBehavior::className(),
        // максимальна кількість зображень, що можуть бути завантажені за один сабміт форми. 
        // По-замовчуванню - 0 (кількість необмежена)
        'maxFilesUploaded' => 10,
        // максимальна загальна кількість зображень, що може бути приєднана до моделі. 
        // По-замовчуванню - 0 (кількість необмежена)
        'maxFilesTotal' => 30,
        // чи викливати автоматично метод saveGallery() після збереженя основної Active Record моделі.
        // Це працює лише якщо модель форми та основна модель Active Record співпадають. По-замовчуванню - true.
        'autosave' => false,
      ],
    ...
    ];
  }

Віджет для форми

use matvik\modelGallery\GalleryFormWidget;

echo GalleryFormWidget::widget([
  // модель форми
  'formModel' => $formModel,
  // основна модель Active Record. По-замовчуванню - null (це означає, що використовується одна і та ж модель)
  'mainModel' => $model,
  // Ширина та висота мініатюр зображень у віджеті. false - параметр буде підібраний пропорційно до іншого.
  // По-замовчуванню: 'imageWidth' => false, 'imageHeight' => 200, таким чином, всі зображення мають однакову висоту 
  // та різну (відповідно до пропорцій) ширину.
  'imageWidth' => 100,
  'imageHeight' => false,
  // Аналогічні параметри, як і в поведінці форми завантаження. Повинні мати ті ж самі значення
  'maxFilesUploaded' => 10,
  'maxFilesTotal' => 30,
  // чи давати можливість завантажувати нові зображення. По-замовчуванню - true
  'renderInput' => false,
  // Змінені написи на кнопках та повідомлення. 
  // Загальний список: https://github.com/Matvik/yii2-model-gallery/blob/master/src/GalleryFormWidget.php#L83
  'messages' => [
    'buttonLabelLoad' => 'Upload',
  ],
]);

AJAX-віджет

use matvik\modelGallery\GalleryAjaxWidget;

echo GalleryAjaxWidget::widget([
  // модель Active Record, для якої відбувається завантаження зображень
  'model' => $model,
  // екшн для AJAX-запитів. Може бути масивом або простим URL
  'action' => ['gallery-ajax'],
  // Ширина та висота мініатюр зображень у віджеті. false - параметр буде підібраний пропорційно до іншого. 
  // По-замовчуванню: 'imageWidth' => false, 'imageHeight' => 200, таким чином, всі зображення мають 
  // однакову висоту та різну (відповідно до пропорцій) ширину.
  'imageWidth' => 100,
  'imageHeight' => false,
  // максимальна кількість зображень, що можуть бути приєднані до одної моделі.
  // По-замовчуванню - 0 (кількість необмежена)
  'maxFilesTotal' => 30,
  // Змінені написи на кнопках та повідомлення. 
  // Загальний список: https://github.com/Matvik/yii2-model-gallery/blob/master/src/GalleryAjaxWidget.php#L73
  'messages' => [
    'errorUpload' => 'Error uploading images',
  ],
]);

Екшн для обробки AJAX-запитів віджета

use matvik\modelGallery\GalleryAjaxAction;
...
public function actions()
{
  return [
    'gallery-ajax' => [
      'class' => GalleryAjaxAction::className(),
      // клас моделі, для котрої відбувається завантаженя зображень
      'modelClass' => MyModel::className(),
      // максимальна кількість зображень, що можуть бути приєднані до одної моделі. 
      // По-замовчуванню - 0 (кількість необмежена). Має бути виставлене таке ж значення, як і у віджеті.
      'maxFilesTotal' => 30,
      // POST-параметр у запиті з даними. По-замовчуванню - 'galleryData'.
      'dataParameter' => 'galleryParameter',
      // альтернативний метод перевірки доступу (наприклад, якщо потрібен різний доступ для завантаження,
      // видалення та зміни порядку зображень).
      // Callback-функція приймає тип запиту ('upload', 'delete', або 'order') та модель. 
      // По-замовчуванню - null (ніяких перевірок не відбувається).
      'permissionCheckCallback' => function ($action, $model) {
        if (!Yii::$app->user->can('permissionName', ['model' => $model])) {
          throw new \yii\web\ForbiddenHttpException();
        } 
      }
    ],
  ];
}
You can’t perform that action at this time.