Skip to content
No description, website, or topics provided.
HTML PHP JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
mavitmBot
.gitignore
LICENSE
README.md
bot.php

README.md

Merhaba

Kurulum için gerekli işlemler

mavitmBot klasörü ve bot.php dosyasını wordpress kurulu olan sitenizin ana dizinin de wp-load.php dosyasının yanına upload ediniz.

Tarayıcınız ile http://siteniz.com/bot.php?islem=akilli adresine gidiniz

$user : admin
$pass : asdf123

bilgileri ile giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz

Giriş bilgilerini değiştirmek isterseniz mavitmBot/lib.php dosyasının 3. ve 4. satırlarında kullanıcı bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Örnek video

Watch the video

http://www.mavitm.com/blog/post/global-bot-wordpress

You can’t perform that action at this time.